Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och högst fyra suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast myndig person som är bosatt i föreningens fastighet. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte väljas till styrelseledamot.

Styrelse 2019/2020
Kennie Johnsson (Ordförande)
Ola Brown
Ida Andersson
Lasse Nordström

Hanna Karlsson (Suppleant)
Carl Sundberg (Suppleant)

Behöver du komma i kontakt med styrelsen, hittar du kontaktuppgifterna här.